Otázky & odpovědi

Proč absolvovat kurz profesní kvalifikace ?

 • získáte více zkušeností
 • budete mít výhodu před konkurencí
 • pokuta od 1.července 2015 až 5 000 000 Kč
 • kvalifikace je požadavkem k získání dotací Nová zelená úsporám (NZÚ)
 • fotovoltaické systémy může instalovat pouze oprávněná osoba, která je držitelem osvědčení
  o profesní kvalifikaci dle zákona o hospodaření č. 406/2000 Sb.

Jaké jsou požadavky k připuštění ke zkoušce profesní kvalifikace (26-014-H) ?

 • podmínkou uchazeče pro vykonání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce, kterou naleznete zde
 • u profesních kvalifikací musí uchazeč předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti, které také naleznete zde
 • účastník musí splnit podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6, vyhl. č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice / §19 č. 250/2021 Sb.

Jaké jsou požadavky k připuštění ke zkoušce profesní kvalifikace (26-036-H) ?

 • podmínkou uchazeče pro vykonání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce, kterou naleznete zde
 • u profesních kvalifikací musí uchazeč předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti, které naleznete také zde
 • účastník musí splnit podmínky elektrotechnické způsobilosti a to minimálně v rozsahu dle § 6, vyhl. č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo dle § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice / §19 č. 250/2021 Sb.

Jak zjistím, co mám umět ?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS).
Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti.
Hodnotící standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet.

Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem.

Více informací ohledně kvalifikačního a hodnotícího standartu na Elektromontéra/ku fotovoltaických systémů naleznete zde a na Montérka/ku dobíjecích stanic pro elektromobily naleznete zde


Jak probíhá zkouška ?

Elektromontér/ka fotovoltaických systémů (26-014-H)

Jedná se o dvoudenní kurz na jehož konci Vás bude po splnění všech zákonných podmínek čekat rozšíření Vaší profesní kvalifikace.

První den Vás v rámci teorie seznámíme s veškerými informacemi o fotovoltaice, související legislativě, elektroinstalacích, revizích apod.

Druhý den bude zaměřen prakticky. Nejprve absolvujete test a po něm praktickou zkoušku, kde zužitkujete teoretické znalosti z předchozího dne.

• Montér/ka dobíjecích stanic (26-036-H)

Jedná se o jednodenní kurz na jehož konci Vás bude po splnění všech zákonných podmínek čekat rozšíření Vaší profesní kvalifikace.

V první části kurzu Vás čeká teoretická část, kde budete provedeni veškerými informacemi o nabíjecích stanicích, související legislativě, elektroinstalacích, revizích apod.

Ve druhé části kurzu Vás čeká praktické části kurzu absolvujete písemný test a praktickou zkoušku, kde zužitkujete teoretické znalosti z první části kurzu.


Jak probíhá schvalování standardů profesních kvalifikací ?

Každý kvalifikační a hodnoticí standard profesní kvalifikace prochází schvalovacím procesem, který je popsán zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Každý kvalifikační a hodnotící standard, který ministerstvo schválí, je vložen do informačního systému NSK a stane se dostupným na této adrese https://www.narodnikvalifikace.cz/ .


Jaká je doba přípravy na zkoušku ?

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut.
Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm (MPP),
s požadavky BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana).


Jaká je doba pro vykonání zkoušky ?

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.


Jak probíhá výsledné hodnocení ?

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít "splnil" nebo "nesplnil" v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď "vyhověl", pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo "nevyhověl", pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil.


Kdy se dozvím výsledné hodnocení ?

Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky


Jaké potvrzení získám v případě úspěšného vykonání zkoušky ?

Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání profesní kvalifikace je osvědčení.
Osvědčení vydává zkoušející autorizovaná osoba.